nakladatel » Národné osvetové centrum

Národné osvetové centrum

kontakt / www: http://www.nocka.sk/

další informace:

Národné osvetové centrum
Sídlo organizácie: Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1
IČO: 00164615

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach, najmä v oblastiach:
- záujmová umelecká činnosť,
- vzdelávanie v kultúre,
- edičná a publikačná činnosť,
- výskumná činnosť a monitoring v kultúre,
- výstavná a prezentačná činnosť.

História vzniku Národného osvetového centra sa viaže k 1.7.1953, keď Povereníctvo školstva a osvety zriadilo Osvetové ústredie v Bratislave. V tom istom roku vytvoril Slovenský výbor pre veci umenia Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti v Bratislave, ktoré Povereníctvo kultúry 1.1.1956 zmenilo na Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti. Každá z týchto príspevkových organizácií si plnila svoje úlohy samostatne až do roku 1958, keď sa nariadením Povereníctva školstva a kultúry k 1.8.1958 obidve organizácie zlúčili a vznikol Osvetový ústav v Bratislave.
V roku 1990 rozhodnutím Ministerstva kultúry SR zanikol Osvetový ústav a bolo vytvorené Národné osvetové centrum s novým vymedzením činnosti a poslania ako teoretické, koncepčné, výskumné, informačné, výchovno-vzdelávacie, edičné a organizačné pracovisko pre rozvoj a skvalitňovanie kultúry v miestnych podmienkach, pričom od roku 1996 plnilo úlohy metodického centra pre osvetovú činnosť.
[2016: http://www.nocka.sk/]


Počet knih nakladatele: 4 / Počet vydání nakladatele: 4
d m r Název Autor/Autoři díla
??2001Slovenská fantastika do roku 2000Ferko, Miloš
Herec, Ondrej
%
??2000Krutohlav 1999Herec, Ondrej60%1
??1999Krutohlav 1998Herec, Ondrej60%1
??1999Fantastika a realizmusHerec, Ondrej100%2


WebArchiv - archiv českého webu